Rezivo
Rezivo

KLASICKÝ DREVENÝ KROV – HLAVNÉ PRVKY

 • Väzné trámy slúžia na prenos zaťaženia stĺpikov a vzpier. Konce sú uložené v nosných stenách na dištančnej podložke.
 • Stĺpiky majú podpernú funkciu väznice krovu.
 • Vzpery vystužujú krov priečne. Sú zapustené do väzných trámov a stĺpikov.
 • Rozpery
 • Väznice sú nesené stĺpikmi a podporujú krokvy.
  • Odkvapová väznica – v blízkosti odkvapu na krátkych stĺpikoch.
  • Stredová väznica – nesená stĺpikmi.
  • Vrcholová väznica – podopiera krokvy pod hrebeňom.
 • Pomúrnice – osadzujú sa na obvodovú nosnú stenu. Slúžia na kotvenie do muriva alebo stužujúceho venca.
 • Krokvy – sú nesené väznicami a pomúrnicami.  Pri starších vlašských sústavách sú krokvy vodorovné.
 • Klieštiny – ich úlohou je vystužiť krov priečne. Spájajú krokvy tesne pod strednými väznicami a sú spravidla zdvojené.
Klasický krov
dotaz